فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
سوال دینی دبیرستان

سوال دینی دبیرستان
 
قالب وبلاگ

نمونه سوالات نوبت اول دین زندگی اول دبیرستان

نمونه سوالات درس 1                                          

1 -قرآن کریم ..................... انسانها ست و مردم را به ...................... هدایت می کند     ص2

2 -بهترین دوره برای توجه به سخنان خداوند کدام دوره است ؟    ص2

الف ) دوره کودکی          ب ) دوره نوجوانی و جوانی      ج ) دوره بزرگسالی         د ) دوره پیری

3 امام صادق (ع) در مورد تلاوت قرآن در دوره نوجوانی و جوانی چه می فرمایند ؟        ص 2

4 خداوند مهربان قرآن کریم را برای ................ انسانها فرستاده است .       ص5

5 چرا خداوند ما را به خواندن قرآن و تفکر و تدّبر در آن فراخوانده است ؟        ص5

6 صحیح یا غلط :

- کلام و سخن هرچه بلند تر و حکیمانه تر باشد نیازمند دقت بیشتر و تفکر عمیق تر است .    ص       غ

- کلام خدواند برترین و حکیمانه ترین کلام هاست     ص          غ       

7 برتری و تفاوت کلام خدواند بر دیگر سخنان چگونه است ؟         ص5

8 چرا تدّبر و تفکر در قرآن پایانی ندارد وبه آخر نمی رسد ؟        ص 7 و 8

9 تفکر در قرآن کریم از مراحل .......... و ............ شروع می شود و به مراحل ........... و ............... می رسد .   ص 6

10 مراحل ساده تدّبردر قرآن و مراحل تخصصی آن چه تفاوتهای دارد؟توضحیح دهید.     ص 6 و 7

11 مرحله تخصصی تدبر و تفکر در قرآن کریم چه نامیده می شود ؟       ص6 

الف ) قرائت                ب ) تفسیر                  ج ) ترجمه                        د ) تجوید

12-  مرحلهٴساده ی تدّبر و تفکر در قرآن را با ذکر مثال توضیح دهید .       ص 7

13 چگونه می توان پیام های بیشتر با سطوح ولایه های عمیق تری از قرآن به دست آورد ؟       ص7

14 ابزار تدّبر در قرآن کریم چیست ؟ و روشهای آن کدام است ؟ توضیح دهید.         ص7

15 نتیجه ی بهره مندی از قوه ی عقل و خردورزی چیست ؟        ص7

الف ) فکر                      ب ) دانایی                       ج ) علم                     د ) قدرت

16 روشهای تدّبر در قرآن کریم چه کمک هایی به ما می کنند؟    ص8

17 هدف از نزول قرآن چیست ؟    ص8

18 با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟    ص8

19 - با توجه به آیه " قد جاءکُم مِنَ الله نورٌ و کتابٌ مُبینٌ یَهدی بِهِ اللهُ مَن اتّبَعَ رضوانَهُ و سُبُلَ السّلام "

چه کسانی می توانند از هدایت قران بهره مند شوند ؟  نتیجه بهره مند ی از این هدایت چیست ؟     ص8

20 با توجه به آیهٴ " وَهُدًی وَ رَ حمَهً وَبُشری لِلمُسلمین " چه کسانی از هدایت قرآن بهره مند می شوند ؟    ص8

21 با توجه به آیه "کتابٌ انزلناهُ اِلیکَ مبارکٌ لِیَدّبروا ءایاتِه ی و لیتذَکّر اُلُوا الا لبابِ " چه کسانی از هدایت قرآن

بهره مند می شوند ؟    ص8

22 آیه "وَاوحِیَ اِلیَّ هذَا القرآنُ لِاُ تِدرَکُم بِه ی و من بَلَغَ " 19 سوره انعام چه پیامی دارد ؟    ص9

23 با توجه به آیه19 سوره انعام محدوده تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است؟      ص 9

24 ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم را بیان کنید .         ص 8

25 اولین و برترین معلم و راهنمای ما بای تفکر در قرآن کریم .............. است             ص9

26 اولین معلم قرآن کریم کیست ؟         ص9

الف ) خدا         ب ) حضرت محمد (ص)       ج ) حضرت علی (ع)      د ) حضرت امام خمینی (ره)

27- آیات قرآن بر قلب مبارک ، پیامبرنازل شده و خدای متعال ............ و ............. آن را به ایشان آموخته است .     ص9

28 حضرت محمد که اولین و برترین معلم قرآن است در این زمینه چه چیزهایی به ما  آموخته است. ؟          ص9

29 رعایت ادب در پیشگاه قرآن نشانه ی چیست ؟              ص10

30 واجب است هنگام گذاردن دست روی آیات قرآن وضو داشته باشیم .     ص10          ص     غ   

31 آداب قرائت و تدّبر در قرآن کریم را بیان کنید            ص10

 

نمونه سوالات درس دوم

1 چرا چیزهایی مانند ماه ، ستاره و خورشید لایق پرستش نیستند ؟                   ص19

2 حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟                   ص19

3 چراحضرت ابراهیم این جهت ( حق گرایی و یکتاپرستی ) را انتخاب کرد؟ چه دلیلی بر درستی کار خود آورد ؟ص19

4 سرپرست حضرت ابراهیم ............. بود .     ص20

الف ) تارُخ               ب )ابوطالب                    ج ) آزر                    د ) اسماعیل    

5 چرا ابراهیم از سرپرست خود "آ زر" جدا شد ؟                   ص20

6 حضرت ابراهیم با اندیشه و تفکر و با استعانت از هدایت الهی بهترین انتخاب را کرد        ص     غ           ص 20                                                                                           

٭ استدلال حضرت ابراهیم در پرستش خدا چه بود ؟               ص19

7 انسان ها چه زمانی احساس خرسندی و نشاط می کنند ؟            ص20

8 چهار مورد از کمالات و خوبی های انسان را نام ببرید .          ص20

9 میل و گرایش کمال طلبی را توضیح دهید .                   ص20

10 منظور از بی نهایت طلبی در انسان چیست ؟ شرح دهید .          ص21

11 استعداد ها و کمالات انسان چه تفاوتی با استعدادهای حیوانات و گیاهان دارد ؟         ص21

12  - انسان دارای روحیه ای .........................است .       ص21

13 جمله حضرت ابراهیم که فرمود "إنّی لا اُحبُ الآفلین " بیانگر کدام میل و گرایش انسان است ؟            ص21

14 قرآن کریم سرشار از استدلال های محکم و استوار است که با روشی کاملاً ........... و در عین حال ............... بیان

 شده اند . ص22           

    الف ) مستند ساده       ب )پیچیده   مستند       ج) منطق   ساده           د ) ساده منطق

15 مقصود از واژه حنیف چیست ؟   

    الف )کمال طلب    ب ) مجاهد درراه خدا      ج) حق گرا         د ) بت پرست

نمونه سوالات درس سوم        دین و زندگی اول دبیرستان

 

 1- انسان به دنبال هدف هایی است که پایان یابد و تمام شود   ص                 غ         ص24

2   مهم ترین انتخاب هرانسانی ، انتخاب ................... است . ص24

3   انتخاب هدف زندگی چه تاثیری در زندگی انسان دارد ؟                ص24

4 استعدادهای گیاهان به طور ......... واستعدادهای حیوانات به نحو...........شکوفا می شوند.    ص27

5 قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هرکدام چه تاثیری در کمال انسان دارند ؟            ص27

6 نقش قدرت تفکر و قدرت انتخاب در رسیدن به سعادت چیست ؟                    ص27

7 تفاوت انسان با حیوانات وگیاهان ازلحاظ رسیدن به کمالات وشکوفائی استعدادهاچیست؟ ص 27

8 پیام های آیه "مَن کانَ یُریُد العاجلَهَ عَجّلنا که و فیها ما نشاءُ یِمَن نُریدُ ثُمّ جَعَلنا که وَ جهنم ......." را  بیان  کنید .    ص25

 9 منشأ تفاوت در هدف ها و دل بستگی ها چیست ؟      ص28

الف ) مییزان علم ها             ب ) تفاوت بینش ها           ج ) میزان ایمان افراد           د ) تفاوت دین ها

10 تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها را با ذکر مثال توضیح دهید .        ص28

11 خدای رحیم و مهربان در .............. ما را هدایت کرده و معیار انتخاب هدف های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یادآور شده است .        ص29

12 هدف های پایان ناپذیر در .............. به دست می آیند .               ص30

الف )نوجوانی                   ب ) دنیا               ج ) تقرب به خدا                 د ) برزخ

13 هدف های پایان ناپذیر همان هدف های دنیوی هستند .   ص30                ص     غ   

14 در انتخاب اهداف اصلی و فرعی به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟           ص31

15 - هدف های دنیوی و اخروی را مقایسه کنید .         ص30

16 ویژگی های هدفهای اخروی و اصلی را بنویسید.      ص30

17 تنوع و گستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر؟ چرا؟        ص33

18 چگونه می توان هدف زندگی را امور اخروی قرار  داد ولی در دنیا زندگی کرد و برای پشرفت زندگی مادی و رسیدن به رفاه و آسایش کوشش نمود ؟               ص33

19 چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟                         ص33

20 انسان سعادتمند کیست ؟                 ص33

21 اگر ............. مختلف باشند هدفها و دلبستگی ها نیز مختلف می شوند .

الف ) دین ها                    ب ) پیامبرها                   ج) علم ها                      د ) بینش ها

 

 

 

 

نمونه سوال های درس چهارم           دین و زندگی اول دبیرستان

 

1- مقصود از عبارت قرآنی " لهُ الاَ سماءُ الحُسنی "  کدام است ؟            ص35

 الف ) خداوند همهٴ صفات مخلوقات خود را داراست .

ب ) همه صفات خالق و مخلوق ، یکی است .

ج ) همهٴ نامها و صفات نیکو از آن خداست .

د ) خدواند را آن چنان که هست نمی توان شناخت

2 با توجه ب دو ویژگی" متنوع بودن استعداد های انسان " و "بی نهایت طلبی  انسان" چه نوع هدفی را باید انتخاب کند ؟      ص 37 و ص36

3 آنچه موجب پربارتر شدن نهال وجود انسان می شود ................. است .          ص37

الف ) یاد خدا           ب ) اراده ی قوی      ج ) زحمت و پشتکار       د ) هدف برتر و جامع تر داشتن

4 هدف اصلی ما باید چه هدفی باشد ؟ توضیح دهید .                   ص36  و ص37

5 چرا خداوند صاحب همه ی صفات نیکواست ؟                   ص 37

6 چرا خدواند مبدأ و سرچشمه ی همه خوبی هاست ؟            ص37

7 بدترین نوع دوری کدام است ؟       ص38

الف ) دوری از دوستان         ب ) دوری از خدا             ج ) دوری از وطن                       د ) دوری از خدا

8 نزدیکی و تقرب به خداوند چه نوع نزدیکی است ؟    ص38

 9 انسان ها چگونه می توانند تجلّی بخش صفات و زیبای خدا شده و به او تقرب یابند ؟   ص 38

10 انسان چه موقع به آرامش می رسد ؟        ص39

11 اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد شایسته است که ............... مقصد نهایی او باشد .               ص 39

12 حضرت ابراهیم با بیان اینکه"من آنچه را که افول می کنددوست ندارم"به مردم چه آموخت؟ص39

13 قرب و رضای الهی برترین هدف زندگی است         ص40               ص     غ   

14 از ارتباط میان آیات 8 سوره طه و 72 سوره توبه چه پیامی به دست می آید؟     ص40

15 بزرگی انسانها و عظمت زندگی آنها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا؟   ص 42

16 اگر هدفها و دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را ........ قرار دهم درخت وجودی من ........      ص42

17 برترین محبوب .............. است . زیرا ...............       ص42

18 چگونه می توان دریافت که خوبی ها و زیبای های بهشت درجات دارد ؟       ص37

 

 

 

 

نمونه سوالات درس پنجم                                       دین و زندگی

1 چگونه می توانیم عشق و محبت خود ر ا به خدا افزایش دهیم ؟    ص44

2 عبارت " لَیسَ کمثلهِ شیءٌ"به کدام ویژگی خداوند اشاره دارد؟این ویژگی ازاو چه است؟  ص45

الف ) بی نیاز ثبوتی           ب ) بی نیاز سلبی          ج ) بی شبیه و یکتا سلبی            د ) بی شبیه و یکتا ثبوتی

3 حدیث " ما عَرفناکَ حَقَّ معرفتکَ " چه پیامی می دارد ؟            ص 48

4 چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت ؟             ص51

5 از چه راههایی می توان نسبت به خدا معرفت یافت و صفات او را شناخت؟      ص51

6 آیا خداوند مانند مخلوقات است ؟ توضیح دهید .                  ص52

7 معنی صفات زیر را بیان کنید                   ص52

قادر :............... رحیم : .................. مدبّر : ................. حکیم : ...................

 

نمونه سوالات درس ششم                                        دین وزندگی اول

1- از چه راههایی می توان به صفات خداوند پی برد ؟                     ص56

2 وقتی نظم و غایتمندی را در مخلوقات می بینیم .............. را در می یابیم .                ص 56

الف ) کریم بودن خداوند                                       ب ) علیم بودن خداوند

ج ) حکیم بودن خداوند                                        د ) رازق بودن خداوند

3 مقدر از صفات ثبوتی خدا و متکّبر از صفات سلبی خداست           ص      غ

4 چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد ؟                      ص59

5 چرا خداوند صفاتی را که نشان نقص و کاستی باشند ندارد ؟         ص59

6 آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات هست به خدا نسبت داد ؟ توضیح دهید.       ص59

7 صفات سلبی را با ذکر مثال توضیح دهید .         ص60

8 صفات ثبوتی را با ذکر مثال توضیح دهید .         ص60

 9 صفات را در رابطه به خداوند به چند دسته تقسیم می کنند ؟ توضیح دهید؟         ص60

10 حمد به معنای ........... و تسبیح به معنای ........... و ............... است   

11 منظور از حمد و ستایش چیست ؟توضیح دهید .       ص61

12 در حمد و ستایش همواره صفات .......... و در تسبیح صفات ............ را بیان می کنیم . ص 61

13 خدا را چگونه باید بخوانیم ؟            ص61

14 معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟       ص63

15 چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوندنسبت دهیم ؟            ص63  

  16 چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسانها وجود دارد ؟         ص63

17 دو جمله در حمد خداوند و دو جمله در تسبیح خداوند بنویسید .       ص63 

18 آیه " وَجعلوا لِلّهِ شُِرکاءَ الجن و خَلَقَهُم و خَرَقوا لَه و بَنینَ و بناتٍ بغیر علَمٍ سُبحانَه و تَعالی عَمّا یَصفون "       ص58

19 آیه " هُوَ اللهُ الخالقُ البارئُی الُمصَوّرُ لهُ الاَ سماءُ الحُسنی " به کدام نوع از صفات خدا اشاره دارد ؟

آن صفات را نام ببرید .         ص57

 

نمونه سوالات درس هفتم                  دین و زندگی اول دبیرستان

1-قرآن کریم برای حرکت به سوی هدف علاوه بر شناخت چه چیزی رالازم دانسته است؟      ص65

الف )قدرت          ب ) علم                          ج ) ایمان             د ) استعداد

2  میان ایمان و عمل صالح رابطه است .......... ثمره و نتیجه ی ........... است .         ص 68 

3 ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است زیرا .................     ص68

4 ایمان یک امر ............. است و جایگاه آن .................... است .                ص68

الف ) غریزی مغز                                            ب ) غریزی قلب

ج ) درونی مغز                                              د ) درونی قلب

5 شناخت چه زمانی منجر به عمل می شود ؟          ص68

6 از دیدگاه امام علی (ع) رابطه ایمان و عمل چگونه است ؟               ص68

7جایگاه علم و شناخت ........... است.اما قرآن کریم جایگاه ایمان را.......... معرفی می کند.    ص69

8 قلب چگونه کانون وجود آدمی می شود ؟         ص69

 9 نقش عقل در شناخت و عمل انسان چیست ؟                     ص69

10 ایمان چیست و جایگاه آن کجاست ؟                   ص  69                                               

11 رابطه میان شناخت و عمل صالح کدام است ؟            ص69

  الف) هدف                      ب )استعداد                         ج ) تفکر                 د ) ایمان

12 عمل صالح زمانی ارزشمند است که بر اساس .............. باشد .       ص69

13 عمل صالح ثمره و نتیجه ی شناخت است .          ص      غ       ص68 و 69       

14 قلب در چه صورتی آماده پذیرش حقیقت می شود ؟         ص70

15 زیبایی های قلب را نام ببرید .                   ص70

16 زشتی های قلب را نام ببرید .                  ص70

17 رابطه ی شناخت ، ایمان و عمل صالح چگونه است ؟       ص71

18 پیام آیهٴ"مَن عَمِل صالِحاً مِن ذکرٍ اَو اُ نثی و هُوَ مؤمِن ......... (نحل 97 ) چیست ؟      ص71

19 چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟              ص72

20 قلب ما چه نقشی در ترک کارهای زیان بار دارد ؟    ص72

21 از دیدگاه شهید مطهری علم و ایمان چه تفاوتهایی با هم دارند ؟        ص72

 

نمونه سوالات درس هشتم

1- چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به آسمانها و ملکوت نزدیکترند ؟ ص78

2 از دیدگاه امام خمینی چرا باید جهاداکبر و خودسازی را از نوجوانی شروع کرد ؟        ص78

3 راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام برده و هریک را توضیح دهید .        ص79 و 80

4 دانستن راههای ایمان چه تاثیری در ما خواهند داشت ؟     ص79

5 آیه " اِنَّ فی خَلقِ السماوات والأرض وَختلافِ الّیلِ و النّهارِ لَاُولیِ الألبابِ "  بر کدام راه تقویت ایمان اشاره دارد؟        ص79

6آیهٴ" وَ سبّحوهُ بُکرهً وَ اصیلاً "به کدام یک ازراههای تقویت ایمان اشاره دارد؟توضیح دهید.  ص79

7 آیهٴ "ا اَیًّها الّذینَ ءامنوا اذکُروا نعمه اللهِ علیکم " به کدام یک از راههای تقویت ایمان مربوط است ؟ توضیح دهید .              ص80

8 یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه چیست ؟                    ص80

 9 انجام نیکی ها و دوری از گناهان چگونه موجب تقویت ایمان می شود ؟              ص80

10 براساس آیه 2 سوره انفال مومنان حقیقی چه کسانی هستند ؟            ص76

11 ویژگی های مومنان را بیان کنید .           ص82

12 چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگ سالی است ؟     ص86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ] [ 23:33 ] [ حمیدرحمانی ]

بسمه تعالی

پاسخ پیام آیات و اندیشه و تحقیق اول دبیرستان

 

پاسخ پیام آیات 1          ص 6

جواب : آیه 29 سوره ص با کلمات  " لِیدّبَّروا  ءآیاتهِ ... و لیتذکر اُولوا الألباب "

و آیه 44 سوره نحل با عبارت " لَعلَّهم یتفکرون" از ما می خواهد که در قرآن تفکر و تدبر کنیم و به حقایق آن توجه نماییم .

پاسخ پیام آیات 2           ص7

جواب : مثلاً عبارت های "یتفکرون " ، " لَیدَّبروا " ، اُولوا الألباب "رساننده ی ما به عقل هستند

پیام آیات 3            ص8

جواب سوال 2 انسانی می تواند از این پیام و هدایت قرآن بهره ببرد که در مرتبه ی اول اهل حقیقت باشد .

یعنی انسانی حقیقت طلب باشد .

اگر کسی فطرتش خاموش نشده باشد و انصاف داشته باشد ، قرآن او را هدایت می کند و به ایمان الهی می رساند . این همان تقوای اولیّه است .

پس از رسیدن به ایمان ، درهای جدیدی برای هدایت الهی به روی انسان باز می شود . به همین جهت مسلمان و مومن بودن ، ویژگی دیگری است که بهره مندی از هدایت قرآن را بیشتر می کند .

به دنبال رضای الهی بودن نیز از ویژگی های بهره مندی از هدایت الهی است . در آیهٴ29 سوره ص اشاره شده که مقدّم و برتر از همه ی این ویژگی ها داشتن خرد و تعقل است .

 

پاسخ پیام آیات 3           ص8

جواب سوال 3 ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟

جواب دست یابی به راه سلامت و رستگاری قرار گرفتن در رحمت الهی دریافت بشارت الهی رسیدن به تزکیه و پاکی آموختن کتاب و حکمت یادگرفتن تعالیمی که انسان ها به تنهایی قادر به درک آن نیستند یادآوری اموری که انسانها می دانند اما از آن غفلت کرده اند .

جواب سوال 4   ص9

پاسخ : هدایت قرآن برای همه ی انسانها در همهٴ مکانها و همهٴ زمانهاست .

ضمیر "کُم = شما " در عبارت "جاءکُم " در آیهٴ 15 سورهٴ مائده نشان می دهد که هر کس که این پیام را بشنود در هر زمان و مکانی باشد ، مخاطب قرآن است .

همچنین کلمهٴ "ناس " در آیهٴ138 سوره آل عمران و آیهٴ44 سوره نحل اشاره به همهٴ مردم دارد  عبارت "وَمَن بلغ " در آیهٴ19 سوره انعام نیز نشان می دهد که این کتاب الهی هدایتگر هرکسی است که این پیام به او برسد و اخصاص به زمان و مکان اصی ندارد.

 

 

پاسخ پیام آیات              ص9

جواب :          آیهٴ 151 سوره بقره پیامبر (ص) را به عنوان معلم قرآن معرفی می کند .

پاسخ سوال بیشتر بدانیم      ص13

جواب : چون خواندنی که در آن تفکر و تدبر باشد همراه عبرت آموزی خواهد بود و اگر تفکر و تدبر در خواندن قرآن نباشد از قرآن پند گرفته نمی شود و به نافرمانی از خدا منجر می شود .

اگر خواندن قرآن همراه با تفکر و تدبر نباشد قوانین دین خدا ناشناخته می ماند .

درس دوم

اصطلاحات علمی :

* میل کمال طلبی :هر مخلوقی که خداوند می آفریند برای او مقصد و کمالی خاص تعیین کرده است

این هدف و مقصد به صورت یک استعداد در ساختمان خلقت آن موجود قرار دارد و فعالیت های آن موجود در جهت رسیدن به آن هدف می باشد .

* میل بی نهایت طلبی : حالتی است که در همه انسانها ، مانع ایستایی و توقف می شود .

 یعنی هرکسی در خود احساس می کند که نسبت به هر خوبی و کمالی به مقدار محدود آن قانع نیست و تا بی نهایت آن را می طلبد .

پاسخ پیام آیات         ص19

جواب 1 زیرا این امور فانی و نابود شدنی هستند و انسانی که فطرتاً دنبال جاودانگی و پابندگی است نمی تواند به این امور فانی دل ببندد .

جواب 2 حضرت ابراهیم خداوند را که خالق جهان است به عنوان محبوب و خدای یگانه انتخاب کرد و او را پرستش کرد .

جواب 3 حضرت ابراهیم به این دلیل ماه و خورشید و ستاره را نپرستید که آنها فانی و نابود شدنی هستند پس چون خداوند افول نمی کند و جاودانه است و نیز چون خداوند خالق جهان است لایق پرستش است .

 

درس سوم :

 اصطلاحات علمی درس :

* غریزه : گرایش هایی است که خداوند در حیوانات قرار داده است و انسان هم از آن جهت که دارای بُعد حیوانی است این غرایز را دارد . مانند غریزه  جنسی ، میل به تغذیه و .....

 

پاسخ پیام آیات 1               ص28

جواب آیات     202 سورهٴ بقره ،      3 سوره انسان        38 سورهٴمدثر

پیام آیات :

1 202 سوره بقره هرکس در زندگی خویش به میزانی که تلاش کند به نتیجهٴ مثبت می رسد و اگر راه نادرست را انتخاب کند نتایج بدی خواهد داشت و مسئول هر کاری و هر نتیجه خود انسان است

2 آیه 3 سوره انسان خداوند قدرت تشخیص و انتخاب راه درست و اشتباه را به انسان داده است و او خود باید راه را انتخاب کند .

3 آیهٴ38 سوره مدثر هرکس مسئول و پاسخ گویی اعمال و کارهای خویش است . و کسی مسئول کارهای دیگران نیست.

 

پاسخ پیام آیات 2          ص30

1 - پیام اول مربوط به آیهٴ18 سورهٴاسراء است .

زیرا در این آیه از تعبیر "عاجله " استفاده شده که به معنای "پایان پذیر " می باشد .

 2 - پایان دوم مربوط به آیه 18 سوئره اسرا< می باشد .

خداوند می فرماید که هرکس این هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند به آن مقداری که ما بخواهیم و اراده کنیم او را به آن هدف می رسانیم .

3 پیام سوم با آیهٴ 18 سوره اسراء آیهٴ200 سوره بقره مرتبط است .

کسی که فقط هدف های دنیوی را برمی گزیند و هیچ توجهی به کمالات اخروی ندارد چنین کسی در آخرت بهره ای نخواهد داشت و در آتش سقوط خواهد کرد .

4 پیام چهارم با آیهٴ 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 سوره قصص ارتباط دارد .

در آیهٴ 19 سوره اسراء تعبیر "ومَن أرادَ الآخره " آمده که در مقابل عبارت " وَمَن ارادَ العاجله : است .

عاجله پایان پذیر است اما آخرت پایان ناپذیر است

آیه 60 سوره قصص نیز نشان می دهد که آنچه نزد خداست بهتر و باقی است و متاع دنیا پایان پذیر و تمام شدنی است .

5 پیام پنجم با آیهٴ 19 سوره اسراء ارتباط دارد .

هدف اصلی برگزیندو"برای رسیدن به آنها تلاش کند در حالی که ایمان دارد"به هدف خود خواهد رسید .

6 پیام ششم با آیه 60 سوره قصص ازتباط دارد .

آنچه نزد خداست باقی است و هرکس به خدا تقرب جوید و به او نزدیک شود به خوبی ها و کمالات پایان ناپذیر دست یافته است .  

7 پیام هفتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

عبارت "وَمَن أرادَالآخره "در مقابل "مَن کانَ یُریُد العاجله "است و چون "عاجله" پایان پذیر است  آخرت پایان ناپذیر است .

عبارت "وُما عند الله خیر وابقی " در مقابل " فَمتَاع الحیاه الدنیا " است . معلوم می شود که آنچه نزد خداست همان خوبی ها و هدف های اخروی هستند و پایان ناپذیراند .

8 پیام هشتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

9 پیام نهم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و 201 و 202 سوره بقره به دست می آید .

بر اساس این آیات اگر کسی فقط دنیا را برگزید در آخرت بهره ای نمی برد ولی اگر کسی آخرت را برگزید می تواند به نعمت های دنیایی هم برسد .

 

پاسخ اندیشه و تحقیق        ص33                          

جواب 1  -    الف ) همهٴ موجودات برای رهایی از نقص ، به سوی کمال و خوبی ها در حرکتند .

ب ) رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعداد ها 

ج ) انسان موجودی کمال طلب و بی نهایت طلب است

د) بی نهایت و کمال انسان کسی و هدفی نیست جز خدا

ه ) انسان با قدرت تفکر و انتخاب خوبی ها و راه رسیدن به سعادت را می شناسد و می پیماید .

و ) قرآن کریم معیار تشخیص هدف های اصلی از فرعی را تعیین کرده است

ز ) بینش های انسان در انتخاب هدف های او نقش اصلی را دارد.

2 -  تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است . چون تنوع و گستردگی هدف های انسان نشانهٴ کامل تر بودن انسان نسبت به مخلوقات دیگر است . این نشان می دهد که اگر انسان روش درستی در زندگی انتخاب کند می تواند به همه کمالات خود برسد .

3 انسان می تواند در این دنیا زندگی کند و تلاش و کوشش نماید ولی چون کمال مطلق انسان رسیدن به خداست پس انسان باید در تمام کارها و اعمالش در این دنیا هدف اخروی داشته باشد و در راه رسیدن به آسایش و یشرفت کوشش نماید .

4 چون خداوند قدرت تفکر و قدرت انتخاب را به انسان داده است تا بوسیله آنها خوبی ها را برگزیند و راه رسیدن به سعادت را بپیماید . خداوند راه رسیدن ه خوشبختی را به انسان نشان داده تا خود ، آن را بشناسد و با اراده ی خود آن را برگزیند . انتخاب ما سرنوشت ما را می سازد پس چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است ، انسان مسئول سر نوشت خویش است .

درس چهارم :

تقرب به خدا کسب کمالات و زیبایی های معنوی و تجلّی اسماء و صفات الهی در وجود انسان

پاسخ پیام آیات               ص37

1 آیه 8 سوره طه . زیرا در این آیه می خوانیم "لَهُ الأسماءُ الحُسنی "

همهٴ نام های زیبا و نیکو از آن خداست . هر اسم نشانه یک صفت  خوب و زیباست . پس خداوند همهٴ صفات خوب و زیبا را دارد .

2 آیه 96 سوره نحل . زیرا در این آیه می خوانیم :

"وَما عند الله باق " یعنی آنچه پایان ناپذیر و جاودان و باقی است در نزد خداوند است .

3 آیه 8 سوره طه و آیه 79 سوره انعام

زیرا در آیه 8 سوره طه آمده است که همهٴ صفات نیکو و زیبا از آن خداست ودر آیه 79 سوره انعام  می توان دریافت که خداوند خالق همهٴ چیزها در آسمانها و زمین است .

پس خداوند سرچشمهٴ همهٴ زیبایی ها و خوبی ها در جهان است .

4 آیه 72 سوره توبه . زیرا در آیه 72 سوره توبه برای اهل بهشت درجات قائل شده است و فرموده که برتر از نعمت هایی مانند باغ ها و میوه های بهشتی ، رضایت الهی است و این رضایت الهی پیروزی عظیم است .

5 با استفاده از آیات 72 سوره توبه و 96 سوره نحل و 8 سوره طه می توان دریافت که برترین هدف نزدیکی و تقرب به خداست .

از آیهٴ 8 سوره طه در می یابیم که همهٴ زیبایی ها و خوبی ها نزد خداست و از آیهٴ 96 سوره نحل به دست می آوریم که جاودانگی و پایداری نزد خداست و هرکس به خدا تقرب جوید به آن زیبایی های پایان ناپذیر و پایدار می رسد و در آیه 72 سوره توبه فرموده است که رضایت الهی بالاترین و برترین پیروزی است .

پس هر چه انسان به خدا نزدیک تر شود و رضایت او را بیش تر به دست آورد به زیبایی ها و کمالات بیشتری می رسد .

تقرب به خدا : بالا رفتن در مسیر کمال و بهره مند ی از زیبایی ها و کمالات .

هر قدر به کمالات و خوبی های وجودی ما افزوده شود به خداوند نزدیک تز می شویم

تقرب به خدا یعنی بهره مندی بیش تر از سرچشمهٴ زیبایی ها و خوبی و کامل تر شدن

پاسخ به اندیشه و تحقیق             ص 42

1 هدف ها از نظر اهمیت با یکدیگر تفاوت دارند

- انسانها به میزان برتری در کسب کمالات و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند

- قرآن کریم برترین هدف زندگی را تقرب به خدا معرفی کرده است

- تقرب به خدا برتر از همهؤ زیبایی ها و کمالات است

2 بزرگی انسانها به بزرگی هدف آنها و تلاشی که برای آن هدف می کنند بستگی دارد .

زیرا زندگی انسان را ، هدف او تعیین می کند .

کسی که خواسته های کوچک در زندگی دارد و برای آن خواسته کوچک تلاش می کند به همان اندازه رشد می کند و به کمال می رسداما کسی که خواسته های بزرگ دارد و برای آنها تلاش می کند  به همان میزان به کمال می رسد .

3 الف ) اگر هدف ها و دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را " در جایی مناسب " قرار دهم درخت وجود من " هماهنگ تر ، متناسب تر و کامل تر رشد خواهد کرد "

ب ) برترین محبوب " خداست " زیرا " او جامع و دارندهٴ همهٴ خوبی ها و برترین و زیباترین موجود است "

 درس پنجم

پاسخ سوال یک صفحه 51

مقدمه : خداوند موجود ی نامحدود است . موجود محدود نمی تواند موجود نا محدود را به طور کامل بشناسد

نتیجه : پس موجود محدود (انسان ) نمی تواند خداوند رابه طور کامل بشناسد . (آیه 180 سوره صافات بیان کنندهٴ این حقیقت است )

مقدمه : انسانها مخلوق خداوند هستند . مخلوق نمی تواند بر خالق خود احاطه داشته باشد .

نتیجه : پس انسان نمی تواند بر خداوند احاطه داشته باشد .

پاسخ سوال 2      ص51

مقدمه : موجودات این جهان مخلوق خداوند هستند هر مخلوق به اندازه وجود خود نشان دهنده اوصاف خالق خود است

نتیجه : پس موجودات این جهان به اندازه خود نشان دهنده اوصاف خداوند هستند .

آیات 27 سوره روم  - 20 و 21 سوره ذاریات  - 33  تا 39 سوره یس راهنمای ما در این پاسخ است

پاسخ سوال 3      ص 52

مقدمه : این جهان مخلوق خداوند است . مخلوق نمی تواند در مرتبه خالق قرار گیرد مانند خالق شود.

نتیجه : پس مخلوقات این جهان نمی توانند در مرتبهٴ خالق قرار گیرند و مانند خداوند شوند .

مقدمه : این جهان محدود ولی خداوند نا محدود است ویژگی موجود محدود مانند ویژگی های موجود نا محدود نیست .

نتیجه : پس ویژگی های مخلوقات این جهان مانند اوصاف خداوند نیست .

آیات 11 سوره شوری  و 27 سوره روم راهنمای ما در این پاسخ است .

درس ششم :

پاسخ پیام آیات       ص59

2 برخی از این صفات زیبا عبارتند از : عالم رحمن رحیم اِله مَلِک قدّوس سلام مومن مهیمن عزیز جبار متکبّر خالق باری ء- مصور حکیم

4 برخی از این صفات عبارتند از : شریک داشتن دختر و پسر داشتن فقر نیاز - ………

پاسخ نمونه هایی از تدبّر .   ص63

1 استخراج پیام : با تفکر در آیه ی 24 سوره حشر دانستیم که خداوند همهٴ صفات زیبا و نیکو را دارد .

با تفکر در آیهٴ23 سوره حشر و آیهٴ100 سوره انعام دانستیم که خداوند هیچ یک از صفات نقص را ندارد .

2 یافتن مصداق …… : با مطالعهٴ آیات 23 سوره حشر و 100 سوره انعام دانستیم که صفاتی مانند سلام ، مومن و عزیز مصداق صفات زیبا هستند و صفاتی مانند شریک داشتن و فرزند داشتن از نمونه های صفات نقص هستند .

پاسخ اندیشه و تحقیق     ص63

1 صفتی را می توان به خدا نسبت داد که جنبهٴ کمالی داشته باشند  پس معیار توصسف خداوند به برخی صفات این است که آن صفات جنبهٴ کمال و زیبایی داشته باشد یعنی از صفات ثبوتی و کمالی باشند .

2 زیرا بعضی از صفات از نقص و کاستی حکایت می کنند در حالی که خداوند نقص و کاستی ندارد .

3 اولاً انسانها دارای همهٴ صفات کمالی نیستند .

ثانیاً انسانها صفات نقص و عیب هم دارند ولی خداوند صفات عیب و نقص را ندارد .

ثالثاً انسان هر صفت کمالی را که داراست ، به شکل محدود و ناقص دارد اما خداوند صفات کمالی را به صورت کامل و نامحدود دارد .

درس هفتم

پاسخ پیام آیات     ص68

1 میان ایمان و عمل صالح رابطه است . "عمل صالح " ثمره و نتیجه " ایمان " است .

این پیام از آیات 97 سوره نحل و 9 سوره اسزاء به دست آمد

2 ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است . زیرا قرآن کریم در آیهٴ 97 سوره نحل می فرماید که در صورتی عمل صالح به حیات طیبه می انجامد و پاداش اخروی در بردارد که از ایمان سرچشمه بگیرد .

3 ممکن است که به زبان بگوید ایمان دارم . اما واقعاً بی ایمان باشد . زیرا ایمان یک امر " درونی " است و جایگاه آن " قلب " است .

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص72

جواب 1 : شناختی که از یک کار خوب یا یک هدف بزرگ یا راه رستگاری به دست می آوریم ، وقتی منجر به عمل خواهد شد که آن شناخت به مرحلهٴ ایمان برسد . علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد. اما داشتن این چراغ به تنهایی انگیزه ی لازم برای رفتن به آن راه را در انسان ایجاد نمی کند و ایمان برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است .     صفحه 68 کتاب درسی .

جواب 2 در قلب انسان حالت تنفّر و انزجار پیدا می شود و هر چه این حالت شدید تر باشد ، دوری از عمل هم بیشتر است . البته آن حالت تنفر با نوعی علاقه و محبت به خود همراه است . چون آدمی به خود علاقه و محبت دارد از چیزی و عملی که برایش ضرر داشته باشد متنفر است .

جواب قسمت ب

                      علم

                       ایمان

1 توانستن

2 روشنایی و توانایی بخشیدن

3 ابزار ساختن

4 سرعت بخشیدن

5 ساختن طبیعت

6 زیبایی عقل

7 سازگارکردن جهان با انسان

خوب خواستن

عشق و امید وگرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت دادن

ساختن انسان

زیبایی روح

سازگارکردن انسان با خودش

 

درس هشتم

پاسخ پیام آیات 1     ص 79

جواب : آیه 190 سوره آل عمران بیان می کند که : خلقت آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانهٴ حکمت خداست . کسانی که اهل تقعل و خردورزی باشند این نشانه را در می یابند .

پاسخ پیام آیات 2     ص 79

جواب : آیات 41 و 42 احزاب ، آیه 2 انفال و آیه 28 رعد مربوط به ذکر و یاد خداست . این آیات پیام های زیر را در بردارند :        - مومن می کوشد که همواره و بیش از هر چیزی به یاد خدا باشد

              - مومن کسی است که وقتی یاد خدا می شود قلبش به لرزه می افتد

              - مومن کسی است که با یاد خدا قلبش آرام می گیرد

پاسخ پیام آیات 3    ص80

جواب : آیه 9 سوره احزاب به این راه هدایت می کند در این آیه از مومنین می خواهدکه همواره نعمت های خداوند را به یاد آورند .

پاسخ پیام آیات 4    ص81

جواب : آیات 1 تا 4 سوره مومنون از مومنانی یاد می کند که اهل نمارند و در نماز خود خشوع دارند از کارهای بیهوده دوری می کنند و زکات می پردازند

آیه 15 سوره حجرات از مومنانی یاد می کند که اهل شک  و دودلی نیستند با مال و جان در راه خدا جهاد می کنند و انسانهایی صادق و راست کردارند.

آیه 2 سوره عنکبوت به ما یادآوری می کند که کار ، با گفتن ایمان تمام نمی شود . انسان باید در حوداث و بلا یا امتحان پس دهد  وبا عمل به دستورات الهی ایمان خود را حفظ نماید .

پاسخ پیام آیات 5     ص82

- مومنان رستگارند ، در نماز خود ، خاشع هستند و از کارهای لغو و بیهوده دوری می کنند وزکات می پردازند آیات 1 تا 4 سوره مومنون

- مومنان همواره به یاد خدا هستند آیات 41 و 42 سوره احزاب

- مومنان درباره خدا و پیامبر ش شک  نمی کنند ، با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند و در کارهای خود صادق و راست کردارند آیه 15 سوره حجرات

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به لرزه در می آید و وقتی آیات خدا را می شنوند ایمانشان بیشتر می شود و برخدا توکل می کنند آیه 2 سوره انفال

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به آرامش می رسد آیه 28 سوره رعد

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص86

جواب 1 چون در دوران جوانی و نوجوانی قلب و روح شخص از آلودگی و گناه نسبتاًپاک است و در این دوره نوجوان و جوان در تصمیم گیری شجاعت دارند و نیز از لحاظ جسمانی و روانی توانایی ها در این دوران بیشتر است و گرفتاری های زندگی نیز کم تر است .

جواب 5 جواب این سوال همان عوامل شکل گیری ایمان است که در صفحه 79 و 80 می باشد . 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ] [ 23:29 ] [ حمیدرحمانی ]

بسمه تعالی

پاسخ پیام آیات و اندیشه و تحقیق اول دبیرستان

 

پاسخ پیام آیات 1          ص 6

جواب : آیه 29 سوره ص با کلمات  " لِیدّبَّروا  ءآیاتهِ ... و لیتذکر اُولوا الألباب "

و آیه 44 سوره نحل با عبارت " لَعلَّهم یتفکرون" از ما می خواهد که در قرآن تفکر و تدبر کنیم و به حقایق آن توجه نماییم .

پاسخ پیام آیات 2           ص7

جواب : مثلاً عبارت های "یتفکرون " ، " لَیدَّبروا " ، اُولوا الألباب "رساننده ی ما به عقل هستند

پیام آیات 3            ص8

جواب سوال 2 انسانی می تواند از این پیام و هدایت قرآن بهره ببرد که در مرتبه ی اول اهل حقیقت باشد .

یعنی انسانی حقیقت طلب باشد .

اگر کسی فطرتش خاموش نشده باشد و انصاف داشته باشد ، قرآن او را هدایت می کند و به ایمان الهی می رساند . این همان تقوای اولیّه است .

پس از رسیدن به ایمان ، درهای جدیدی برای هدایت الهی به روی انسان باز می شود . به همین جهت مسلمان و مومن بودن ، ویژگی دیگری است که بهره مندی از هدایت قرآن را بیشتر می کند .

به دنبال رضای الهی بودن نیز از ویژگی های بهره مندی از هدایت الهی است . در آیهٴ29 سوره ص اشاره شده که مقدّم و برتر از همه ی این ویژگی ها داشتن خرد و تعقل است .

 

پاسخ پیام آیات 3           ص8

جواب سوال 3 ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟

جواب دست یابی به راه سلامت و رستگاری قرار گرفتن در رحمت الهی دریافت بشارت الهی رسیدن به تزکیه و پاکی آموختن کتاب و حکمت یادگرفتن تعالیمی که انسان ها به تنهایی قادر به درک آن نیستند یادآوری اموری که انسانها می دانند اما از آن غفلت کرده اند .

جواب سوال 4   ص9

پاسخ : هدایت قرآن برای همه ی انسانها در همهٴ مکانها و همهٴ زمانهاست .

ضمیر "کُم = شما " در عبارت "جاءکُم " در آیهٴ 15 سورهٴ مائده نشان می دهد که هر کس که این پیام را بشنود در هر زمان و مکانی باشد ، مخاطب قرآن است .

همچنین کلمهٴ "ناس " در آیهٴ138 سوره آل عمران و آیهٴ44 سوره نحل اشاره به همهٴ مردم دارد  عبارت "وَمَن بلغ " در آیهٴ19 سوره انعام نیز نشان می دهد که این کتاب الهی هدایتگر هرکسی است که این پیام به او برسد و اخصاص به زمان و مکان اصی ندارد.

 

 

پاسخ پیام آیات              ص9

جواب :          آیهٴ 151 سوره بقره پیامبر (ص) را به عنوان معلم قرآن معرفی می کند .

پاسخ سوال بیشتر بدانیم      ص13

جواب : چون خواندنی که در آن تفکر و تدبر باشد همراه عبرت آموزی خواهد بود و اگر تفکر و تدبر در خواندن قرآن نباشد از قرآن پند گرفته نمی شود و به نافرمانی از خدا منجر می شود .

اگر خواندن قرآن همراه با تفکر و تدبر نباشد قوانین دین خدا ناشناخته می ماند .

درس دوم

اصطلاحات علمی :

* میل کمال طلبی :هر مخلوقی که خداوند می آفریند برای او مقصد و کمالی خاص تعیین کرده است

این هدف و مقصد به صورت یک استعداد در ساختمان خلقت آن موجود قرار دارد و فعالیت های آن موجود در جهت رسیدن به آن هدف می باشد .

* میل بی نهایت طلبی : حالتی است که در همه انسانها ، مانع ایستایی و توقف می شود .

 یعنی هرکسی در خود احساس می کند که نسبت به هر خوبی و کمالی به مقدار محدود آن قانع نیست و تا بی نهایت آن را می طلبد .

پاسخ پیام آیات         ص19

جواب 1 زیرا این امور فانی و نابود شدنی هستند و انسانی که فطرتاً دنبال جاودانگی و پابندگی است نمی تواند به این امور فانی دل ببندد .

جواب 2 حضرت ابراهیم خداوند را که خالق جهان است به عنوان محبوب و خدای یگانه انتخاب کرد و او را پرستش کرد .

جواب 3 حضرت ابراهیم به این دلیل ماه و خورشید و ستاره را نپرستید که آنها فانی و نابود شدنی هستند پس چون خداوند افول نمی کند و جاودانه است و نیز چون خداوند خالق جهان است لایق پرستش است .

 

درس سوم :

 اصطلاحات علمی درس :

* غریزه : گرایش هایی است که خداوند در حیوانات قرار داده است و انسان هم از آن جهت که دارای بُعد حیوانی است این غرایز را دارد . مانند غریزه  جنسی ، میل به تغذیه و .....

 

پاسخ پیام آیات 1               ص28

جواب آیات     202 سورهٴ بقره ،      3 سوره انسان        38 سورهٴمدثر

پیام آیات :

1 202 سوره بقره هرکس در زندگی خویش به میزانی که تلاش کند به نتیجهٴ مثبت می رسد و اگر راه نادرست را انتخاب کند نتایج بدی خواهد داشت و مسئول هر کاری و هر نتیجه خود انسان است

2 آیه 3 سوره انسان خداوند قدرت تشخیص و انتخاب راه درست و اشتباه را به انسان داده است و او خود باید راه را انتخاب کند .

3 آیهٴ38 سوره مدثر هرکس مسئول و پاسخ گویی اعمال و کارهای خویش است . و کسی مسئول کارهای دیگران نیست.

 

پاسخ پیام آیات 2          ص30

1 - پیام اول مربوط به آیهٴ18 سورهٴاسراء است .

زیرا در این آیه از تعبیر "عاجله " استفاده شده که به معنای "پایان پذیر " می باشد .

 2 - پایان دوم مربوط به آیه 18 سوئره اسرا< می باشد .

خداوند می فرماید که هرکس این هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند به آن مقداری که ما بخواهیم و اراده کنیم او را به آن هدف می رسانیم .

3 پیام سوم با آیهٴ 18 سوره اسراء آیهٴ200 سوره بقره مرتبط است .

کسی که فقط هدف های دنیوی را برمی گزیند و هیچ توجهی به کمالات اخروی ندارد چنین کسی در آخرت بهره ای نخواهد داشت و در آتش سقوط خواهد کرد .

4 پیام چهارم با آیهٴ 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 سوره قصص ارتباط دارد .

در آیهٴ 19 سوره اسراء تعبیر "ومَن أرادَ الآخره " آمده که در مقابل عبارت " وَمَن ارادَ العاجله : است .

عاجله پایان پذیر است اما آخرت پایان ناپذیر است

آیه 60 سوره قصص نیز نشان می دهد که آنچه نزد خداست بهتر و باقی است و متاع دنیا پایان پذیر و تمام شدنی است .

5 پیام پنجم با آیهٴ 19 سوره اسراء ارتباط دارد .

هدف اصلی برگزیندو"برای رسیدن به آنها تلاش کند در حالی که ایمان دارد"به هدف خود خواهد رسید .

6 پیام ششم با آیه 60 سوره قصص ازتباط دارد .

آنچه نزد خداست باقی است و هرکس به خدا تقرب جوید و به او نزدیک شود به خوبی ها و کمالات پایان ناپذیر دست یافته است .  

7 پیام هفتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

عبارت "وَمَن أرادَالآخره "در مقابل "مَن کانَ یُریُد العاجله "است و چون "عاجله" پایان پذیر است  آخرت پایان ناپذیر است .

عبارت "وُما عند الله خیر وابقی " در مقابل " فَمتَاع الحیاه الدنیا " است . معلوم می شود که آنچه نزد خداست همان خوبی ها و هدف های اخروی هستند و پایان ناپذیراند .

8 پیام هشتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

9 پیام نهم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و 201 و 202 سوره بقره به دست می آید .

بر اساس این آیات اگر کسی فقط دنیا را برگزید در آخرت بهره ای نمی برد ولی اگر کسی آخرت را برگزید می تواند به نعمت های دنیایی هم برسد .

 

پاسخ اندیشه و تحقیق        ص33                          

جواب 1  -    الف ) همهٴ موجودات برای رهایی از نقص ، به سوی کمال و خوبی ها در حرکتند .

ب ) رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعداد ها 

ج ) انسان موجودی کمال طلب و بی نهایت طلب است

د) بی نهایت و کمال انسان کسی و هدفی نیست جز خدا

ه ) انسان با قدرت تفکر و انتخاب خوبی ها و راه رسیدن به سعادت را می شناسد و می پیماید .

و ) قرآن کریم معیار تشخیص هدف های اصلی از فرعی را تعیین کرده است

ز ) بینش های انسان در انتخاب هدف های او نقش اصلی را دارد.

2 -  تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است . چون تنوع و گستردگی هدف های انسان نشانهٴ کامل تر بودن انسان نسبت به مخلوقات دیگر است . این نشان می دهد که اگر انسان روش درستی در زندگی انتخاب کند می تواند به همه کمالات خود برسد .

3 انسان می تواند در این دنیا زندگی کند و تلاش و کوشش نماید ولی چون کمال مطلق انسان رسیدن به خداست پس انسان باید در تمام کارها و اعمالش در این دنیا هدف اخروی داشته باشد و در راه رسیدن به آسایش و یشرفت کوشش نماید .

4 چون خداوند قدرت تفکر و قدرت انتخاب را به انسان داده است تا بوسیله آنها خوبی ها را برگزیند و راه رسیدن به سعادت را بپیماید . خداوند راه رسیدن ه خوشبختی را به انسان نشان داده تا خود ، آن را بشناسد و با اراده ی خود آن را برگزیند . انتخاب ما سرنوشت ما را می سازد پس چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است ، انسان مسئول سر نوشت خویش است .

درس چهارم :

تقرب به خدا کسب کمالات و زیبایی های معنوی و تجلّی اسماء و صفات الهی در وجود انسان

پاسخ پیام آیات               ص37

1 آیه 8 سوره طه . زیرا در این آیه می خوانیم "لَهُ الأسماءُ الحُسنی "

همهٴ نام های زیبا و نیکو از آن خداست . هر اسم نشانه یک صفت  خوب و زیباست . پس خداوند همهٴ صفات خوب و زیبا را دارد .

2 آیه 96 سوره نحل . زیرا در این آیه می خوانیم :

"وَما عند الله باق " یعنی آنچه پایان ناپذیر و جاودان و باقی است در نزد خداوند است .

3 آیه 8 سوره طه و آیه 79 سوره انعام

زیرا در آیه 8 سوره طه آمده است که همهٴ صفات نیکو و زیبا از آن خداست ودر آیه 79 سوره انعام  می توان دریافت که خداوند خالق همهٴ چیزها در آسمانها و زمین است .

پس خداوند سرچشمهٴ همهٴ زیبایی ها و خوبی ها در جهان است .

4 آیه 72 سوره توبه . زیرا در آیه 72 سوره توبه برای اهل بهشت درجات قائل شده است و فرموده که برتر از نعمت هایی مانند باغ ها و میوه های بهشتی ، رضایت الهی است و این رضایت الهی پیروزی عظیم است .

5 با استفاده از آیات 72 سوره توبه و 96 سوره نحل و 8 سوره طه می توان دریافت که برترین هدف نزدیکی و تقرب به خداست .

از آیهٴ 8 سوره طه در می یابیم که همهٴ زیبایی ها و خوبی ها نزد خداست و از آیهٴ 96 سوره نحل به دست می آوریم که جاودانگی و پایداری نزد خداست و هرکس به خدا تقرب جوید به آن زیبایی های پایان ناپذیر و پایدار می رسد و در آیه 72 سوره توبه فرموده است که رضایت الهی بالاترین و برترین پیروزی است .

پس هر چه انسان به خدا نزدیک تر شود و رضایت او را بیش تر به دست آورد به زیبایی ها و کمالات بیشتری می رسد .

تقرب به خدا : بالا رفتن در مسیر کمال و بهره مند ی از زیبایی ها و کمالات .

هر قدر به کمالات و خوبی های وجودی ما افزوده شود به خداوند نزدیک تز می شویم

تقرب به خدا یعنی بهره مندی بیش تر از سرچشمهٴ زیبایی ها و خوبی و کامل تر شدن

پاسخ به اندیشه و تحقیق             ص 42

1 هدف ها از نظر اهمیت با یکدیگر تفاوت دارند

- انسانها به میزان برتری در کسب کمالات و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند

- قرآن کریم برترین هدف زندگی را تقرب به خدا معرفی کرده است

- تقرب به خدا برتر از همهؤ زیبایی ها و کمالات است

2 بزرگی انسانها به بزرگی هدف آنها و تلاشی که برای آن هدف می کنند بستگی دارد .

زیرا زندگی انسان را ، هدف او تعیین می کند .

کسی که خواسته های کوچک در زندگی دارد و برای آن خواسته کوچک تلاش می کند به همان اندازه رشد می کند و به کمال می رسداما کسی که خواسته های بزرگ دارد و برای آنها تلاش می کند  به همان میزان به کمال می رسد .

3 الف ) اگر هدف ها و دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را " در جایی مناسب " قرار دهم درخت وجود من " هماهنگ تر ، متناسب تر و کامل تر رشد خواهد کرد "

ب ) برترین محبوب " خداست " زیرا " او جامع و دارندهٴ همهٴ خوبی ها و برترین و زیباترین موجود است "

 درس پنجم

پاسخ سوال یک صفحه 51

مقدمه : خداوند موجود ی نامحدود است . موجود محدود نمی تواند موجود نا محدود را به طور کامل بشناسد

نتیجه : پس موجود محدود (انسان ) نمی تواند خداوند رابه طور کامل بشناسد . (آیه 180 سوره صافات بیان کنندهٴ این حقیقت است )

مقدمه : انسانها مخلوق خداوند هستند . مخلوق نمی تواند بر خالق خود احاطه داشته باشد .

نتیجه : پس انسان نمی تواند بر خداوند احاطه داشته باشد .

پاسخ سوال 2      ص51

مقدمه : موجودات این جهان مخلوق خداوند هستند هر مخلوق به اندازه وجود خود نشان دهنده اوصاف خالق خود است

نتیجه : پس موجودات این جهان به اندازه خود نشان دهنده اوصاف خداوند هستند .

آیات 27 سوره روم  - 20 و 21 سوره ذاریات  - 33  تا 39 سوره یس راهنمای ما در این پاسخ است

پاسخ سوال 3      ص 52

مقدمه : این جهان مخلوق خداوند است . مخلوق نمی تواند در مرتبه خالق قرار گیرد مانند خالق شود.

نتیجه : پس مخلوقات این جهان نمی توانند در مرتبهٴ خالق قرار گیرند و مانند خداوند شوند .

مقدمه : این جهان محدود ولی خداوند نا محدود است ویژگی موجود محدود مانند ویژگی های موجود نا محدود نیست .

نتیجه : پس ویژگی های مخلوقات این جهان مانند اوصاف خداوند نیست .

آیات 11 سوره شوری  و 27 سوره روم راهنمای ما در این پاسخ است .

درس ششم :

پاسخ پیام آیات       ص59

2 برخی از این صفات زیبا عبارتند از : عالم رحمن رحیم اِله مَلِک قدّوس سلام مومن مهیمن عزیز جبار متکبّر خالق باری ء- مصور حکیم

4 برخی از این صفات عبارتند از : شریک داشتن دختر و پسر داشتن فقر نیاز - ………

پاسخ نمونه هایی از تدبّر .   ص63

1 استخراج پیام : با تفکر در آیه ی 24 سوره حشر دانستیم که خداوند همهٴ صفات زیبا و نیکو را دارد .

با تفکر در آیهٴ23 سوره حشر و آیهٴ100 سوره انعام دانستیم که خداوند هیچ یک از صفات نقص را ندارد .

2 یافتن مصداق …… : با مطالعهٴ آیات 23 سوره حشر و 100 سوره انعام دانستیم که صفاتی مانند سلام ، مومن و عزیز مصداق صفات زیبا هستند و صفاتی مانند شریک داشتن و فرزند داشتن از نمونه های صفات نقص هستند .

پاسخ اندیشه و تحقیق     ص63

1 صفتی را می توان به خدا نسبت داد که جنبهٴ کمالی داشته باشند  پس معیار توصسف خداوند به برخی صفات این است که آن صفات جنبهٴ کمال و زیبایی داشته باشد یعنی از صفات ثبوتی و کمالی باشند .

2 زیرا بعضی از صفات از نقص و کاستی حکایت می کنند در حالی که خداوند نقص و کاستی ندارد .

3 اولاً انسانها دارای همهٴ صفات کمالی نیستند .

ثانیاً انسانها صفات نقص و عیب هم دارند ولی خداوند صفات عیب و نقص را ندارد .

ثالثاً انسان هر صفت کمالی را که داراست ، به شکل محدود و ناقص دارد اما خداوند صفات کمالی را به صورت کامل و نامحدود دارد .

درس هفتم

پاسخ پیام آیات     ص68

1 میان ایمان و عمل صالح رابطه است . "عمل صالح " ثمره و نتیجه " ایمان " است .

این پیام از آیات 97 سوره نحل و 9 سوره اسزاء به دست آمد

2 ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است . زیرا قرآن کریم در آیهٴ 97 سوره نحل می فرماید که در صورتی عمل صالح به حیات طیبه می انجامد و پاداش اخروی در بردارد که از ایمان سرچشمه بگیرد .

3 ممکن است که به زبان بگوید ایمان دارم . اما واقعاً بی ایمان باشد . زیرا ایمان یک امر " درونی " است و جایگاه آن " قلب " است .

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص72

جواب 1 : شناختی که از یک کار خوب یا یک هدف بزرگ یا راه رستگاری به دست می آوریم ، وقتی منجر به عمل خواهد شد که آن شناخت به مرحلهٴ ایمان برسد . علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد. اما داشتن این چراغ به تنهایی انگیزه ی لازم برای رفتن به آن راه را در انسان ایجاد نمی کند و ایمان برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است .     صفحه 68 کتاب درسی .

جواب 2 در قلب انسان حالت تنفّر و انزجار پیدا می شود و هر چه این حالت شدید تر باشد ، دوری از عمل هم بیشتر است . البته آن حالت تنفر با نوعی علاقه و محبت به خود همراه است . چون آدمی به خود علاقه و محبت دارد از چیزی و عملی که برایش ضرر داشته باشد متنفر است .

جواب قسمت ب

                      علم

                       ایمان

1 توانستن

2 روشنایی و توانایی بخشیدن

3 ابزار ساختن

4 سرعت بخشیدن

5 ساختن طبیعت

6 زیبایی عقل

7 سازگارکردن جهان با انسان

خوب خواستن

عشق و امید وگرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت دادن

ساختن انسان

زیبایی روح

سازگارکردن انسان با خودش

 

درس هشتم

پاسخ پیام آیات 1     ص 79

جواب : آیه 190 سوره آل عمران بیان می کند که : خلقت آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانهٴ حکمت خداست . کسانی که اهل تقعل و خردورزی باشند این نشانه را در می یابند .

پاسخ پیام آیات 2     ص 79

جواب : آیات 41 و 42 احزاب ، آیه 2 انفال و آیه 28 رعد مربوط به ذکر و یاد خداست . این آیات پیام های زیر را در بردارند :        - مومن می کوشد که همواره و بیش از هر چیزی به یاد خدا باشد

              - مومن کسی است که وقتی یاد خدا می شود قلبش به لرزه می افتد

              - مومن کسی است که با یاد خدا قلبش آرام می گیرد

پاسخ پیام آیات 3    ص80

جواب : آیه 9 سوره احزاب به این راه هدایت می کند در این آیه از مومنین می خواهدکه همواره نعمت های خداوند را به یاد آورند .

پاسخ پیام آیات 4    ص81

جواب : آیات 1 تا 4 سوره مومنون از مومنانی یاد می کند که اهل نمارند و در نماز خود خشوع دارند از کارهای بیهوده دوری می کنند و زکات می پردازند

آیه 15 سوره حجرات از مومنانی یاد می کند که اهل شک  و دودلی نیستند با مال و جان در راه خدا جهاد می کنند و انسانهایی صادق و راست کردارند.

آیه 2 سوره عنکبوت به ما یادآوری می کند که کار ، با گفتن ایمان تمام نمی شود . انسان باید در حوداث و بلا یا امتحان پس دهد  وبا عمل به دستورات الهی ایمان خود را حفظ نماید .

پاسخ پیام آیات 5     ص82

- مومنان رستگارند ، در نماز خود ، خاشع هستند و از کارهای لغو و بیهوده دوری می کنند وزکات می پردازند آیات 1 تا 4 سوره مومنون

- مومنان همواره به یاد خدا هستند آیات 41 و 42 سوره احزاب

- مومنان درباره خدا و پیامبر ش شک  نمی کنند ، با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند و در کارهای خود صادق و راست کردارند آیه 15 سوره حجرات

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به لرزه در می آید و وقتی آیات خدا را می شنوند ایمانشان بیشتر می شود و برخدا توکل می کنند آیه 2 سوره انفال

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به آرامش می رسد آیه 28 سوره رعد

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص86

جواب 1 چون در دوران جوانی و نوجوانی قلب و روح شخص از آلودگی و گناه نسبتاًپاک است و در این دوره نوجوان و جوان در تصمیم گیری شجاعت دارند و نیز از لحاظ جسمانی و روانی توانایی ها در این دوران بیشتر است و گرفتاری های زندگی نیز کم تر است .

جواب 5 جواب این سوال همان عوامل شکل گیری ایمان است که در صفحه 79 و 80 می باشد . 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ] [ 23:28 ] [ حمیدرحمانی ]

 

1)در چه صورتی عزت و كرامت در انسان بیشتر می شود ؟( 1 )

در صورت بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان‌ اوست؛ هر کس در این بازگشت مصمم‌تر و اطاعتش از خدا بیش‌تر باشد کرامت و عزتش بیش‌تر است.

2) بنا بر سخن امام علی ( ع ) كسانی كه با امام زمان ( عج ) بیعت می نمایند چه ویژگی هایی دارند ؟ 4 مورد را ذكر كنید . ( 1 )


1- خیانت نکردن در امانت
2- پاکدامنی
3- پرهیز از دشنام
4- پرهیز از خونریزی به ظلم و ستم
5- کسی را به ناحق آزار ندهند.
6- ساده زیست باشند.
7- به یتیمان ستم نکنند.
8- دنبال شهوت‌رانی نباشند.
9- شراب ننوشند.
10- به پیمان خود عمل کنند.
11- احتکار نکنند.
12- در راه خدا جهاد کنند.

3) چهار مسئولیت شخص منتظر در دوره غیبت امام عصر ( عج ) را فقط نام ببرید . ( 1 )

1- تقویت ایمان 2- تقویت معرفت ومحبت به امام 3- ایجاد آمادگی 4- پیروی از امام عصر(عج) 5- دعا برای ظهور امام است.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389 ] [ 18:21 ] [ حمیدرحمانی ]

1-  کدامیک جزء خصویات پاسخ به نیازهای بنیادین انسان نمی باشد .

1- ایجاد تجربه                    2- هم جهتی                  3-  توجه به آخرت         4- درست بودن

2- زیاده طلبی در جامعه سبب چه میشود

   1- فساد                                                                  2- بی عدالتی         

  3- دوری قلبها                                                           4- هرج و مرج 

  3- خداوند متناسب با دو ویژگی .............................و.............................انسانها را هدایت کرده است

ا- تعقل و ابتکار              2- تعقل و اختیار              3- ایمان و عقل                     4- ایمان و تقوا


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389 ] [ 18:12 ] [ حمیدرحمانی ]

فهرست حذفیات كتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1389

الف- دروس عمومی

 

دروس عمومی

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389 ] [ 0:6 ] [ حمیدرحمانی ]
دوستان گلم سلام

سال نو مبارک

امیدوارم در این سال با تلاشی مضاعف گامهای خود را در راه رسیدن به قله ی موفقیت محکم تر از گذشته بردارید.

بــاز مـــی آیــــد بــــهـــار دلـنشین / بــاز بــلـبــل مــی شــود با گل قرین
بــاز صـــحــرا پـر شقایق می شود / بــاز روشــن قــلب عـاشق می شود
فــصــل ســـرد از هــیــبت باد بـهار / مــی کــنـــد از پــیـش روی او فـرار
ســفــره هــا بــا هـفت سین آراسته / بــا گـــل مـــهـــر و صــفـــا پیراسته
بــر ســر سفره جـوان و خُرد و پیر / ســبزه و آئــیــنـه و مــاهـی و سـیر
سـیـب و سـنـبـل در کـنـار یــاسـمـن / عطربــیــد مـِشک چــون مُشک خُتَن
سرکه و سنجد، سماق و شمع و گل / عـــیـــد آمــد بـــا دف و ســاز و دُهُل
ســال نــوتـحـویل و سال کهنه رفـت / هــم دل مــا تـازه شد هم شال و رخت
یــا مــُقــلّب،قــلب مـــارا شـــاد کــن / یـــا مـــُدبّـــر خـــانــــه را آبـــاد کـــن
یـــا مـــُحـــول ،اَحســــنُ الــّحالم نما / از بـــدیـــهــــا فـــارغُ الـــبـــالــم نـما
ایـــن دل «جـــاویــد» را پـاک از ریـا / کُــن خــــدا ،ای قـــادر بـــی مــنـتــها

[ دوشنبه دوم فروردین 1389 ] [ 22:41 ] [ حمیدرحمانی ]

باسمه تعالي

 نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

درس اول                                               هستی بخش

1 ) این سؤال که: «موجودات جهان هستي خود را وامدار چه کسی هستند؟» در چه شرایطی مطرح می شود؟ ص 4

2 ) ترجمه ي عبارات قرآني زير را بنويسيد. ص 5

الف- يا أيها الناس أنتم الفقراء الي الله               ب - و الله هو الغني الحميد               ج- و يأت بخلق جديد

3 ) دو پيام آيه ي 15 سوره ي فاطر: «يا أيها الناس أنتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد» را بنويسيد. ص 5

4 ) پيام آيه ي 16 سوره ي فاطر چيست؟ «إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد» ص 5

5 ) پيام اين آيه را بنويسيد: «و ما ذلك علي الله بعزيز» ص 5

6 ) برترين حق و حقيقت چيست؟ چرا؟ ص 6

7 ) قرآن كريم براي معرفت عميق تر به خداوند چه راهي را معرفي نموده است؟ ص 6  

8 ) حقيقت وجود و هستي مخلوقات جهان چگونه است؟ ص 6 (مقدمه ي اول)

9 ) اگر چيزي وجودش از خودش نباشد، چگونه موجود مي شود؟ ص 6 (مقدمه ي دوم)

10) در چه صورتي يك موجود در هستي به ديگري نيازمند نيست؟ ص 6 (مقدمه ي دوم)

11) بیت: «ذات نایافته از هستی، بخش کی تواند که شود هستی بخش»، اشاره به کدام حقیقت دارد؟ ص 6

12) منشأ هستي انسان و مجموعه ي جهان از كجاست؟ ص 7 (نتيجه)

13) براي اثبات نيازمندي جهان هستي به خداوند يك استدلال بنويسيد. ص 7 (خلاصه ي استدلال ص 6)

14) آيا نيازمندي موجودات به خداوند تنها در مرحله ي به وجود آمدن است؟ چرا؟ ص 7

15) رابطه ي خدا با جهان را با موارد زير تطبيق دهيد: ص 7

الف- كسي كه هديه اي به دوستش مي دهد                    ب – روشنايي با لامپ               ج – موج با دريا

16) چرا در قرآن كريم خداوند با صفت «غني» ياد شده است؟ ص 7

17) كسب كمالات انسان را نسبت به هر يك از موارد زير بررسي كنيد: ص 7 و 8

الف- ساير انسان ها                                                 ب - خداوند

18) درك هر چه بهتر فقر و نيازمندي به خداوند توسط انسان چه تأثيري بر او دارد؟ ص 8

19) نيازمندي وجودي مخلوقات به خداوند شامل كدام مراحل است؟ ص 7 و 8

20) در جدول زير «رابطه ي جهان با خدا» را با «رابطه ي ساعت ساز با ساعت» مقايسه كنيد. (تمرین مقایسه) ص 8

 

شباهت ها

تفاوت ها

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

 

21) چرا در قرآن کریم خداوند به عنوان نور آسمان ها و زمین توصیف شده است؟ ص 8

22) سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام را درباره ی درک حضور خدا در آفریده هایش بنویسید. ص 8 و 9

23) بیت: «دلی کز معرفت نور و صفا دید       به هر چیزی که دید اول خدا دید» اشاره به چیست؟ ص 9

24) اشعار هاتف اصفهانی و بابا طاهر به کدام حقیقت درباره ی خداوند اشاره دارند؟ ص 9

25) كدام معرفت برتر و عميق نسبت به خداست كه براي جوانان در دسترس و امكان پذير است؟ چرا؟ ص 9

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه دوم فروردین 1389 ] [ 22:26 ] [ حمیدرحمانی ]
یاران دبستانی من سلام

آغاز سال جدید تحصیلی بر شما مبارک سوالات موجود در وبلاگ قدیمی شده و صفحاتش با کتاب هم خوانی نداره با یاری خدا به زودی اصلاح می شن

دوستتون دارم

 

[ یکشنبه دوازدهم مهر 1388 ] [ 19:4 ] [ حمیدرحمانی ]

درس هفتم                                        پایه های استوار

1 ) مشاهدات یحیی بن عفیف را درباره ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در روزهای آغاز بعثت بنویسید. ص 88

2 ) عباس بن عبدالمطلب درباره ی نماز رسول خدا به اتفاق حضرت خدیجه و امام علی علیهم السلام چه گفت؟ ص 88

3 ) با گذشت نیم قرن از دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه تأثیری در سرزمین های اطراف ایجاد شد؟ ص 88

4 ) در قرن اول بعثت دامنه ی اسلام تا کدام نواحی گسترش یافت؟ ص 88

5 ) در حال حاضر برای بازنگری به تمدن اسلام در کدام نکات باید تأمل داشته باشیم؟ ص 88

6 ) لازمه ی گذر از دوره ی جاهلی به عصر اسلام چه بود؟ ص 90

7 ) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم رسالت خود را چگونه، با چه پیامی و از کجا آغاز کرد؟ ص 90

8 ) محور رسالت رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه بود؟ ص 91

9 ) در قرآن کریم دعوت تمدن های موجود به توحید چگونه به پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم فرمان داده شده است؟ ص 91

10) در کنار دعوت به توحید، کدام نگرش مورد توجه پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم قرار گرفت و این امر چه تأثیری بر یاران و پیروان آن حضرت داشت؟ ص 91

11) آیه ی 13 سوره ی حجرات به کدام یک از اقدامات رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در تأسیس تمدن اسلامی اشاره دارد؟ ص 92

12) ترجمه ی آن بخش از آیه ی 13سوره ی حجرات را که به مبارزه با تبعیضات نژادی و طبقاتی اشاره دارد، بنویسید. ص 92

13) وجود کدام یاران و پیروان در جمع اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بیانگر عدم توجه اسلام به نام و نسب است؟  ص 92

14) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بر ویرانه های کاخ اشرافیت جاهلی کدام بنا را برپا ساخت؟ ص 92

15) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به مردم درباره ی عدل چه مطالبی را می آموختند؟ ص 92

16) با تشدید درگیری اسلام با مشرکان و ستمگران خداوند چه فرمانی به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم ابلاغ فرمود؟ ص 92

17) آرمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در برقراری عدالت اجتماعی چه بود و در این رابطه چه اقداماتی کردند؟ ص 93

18) چرا جامعه ی معاصر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به عصر جاهلیت نامیده می شود؟ ص 94

19) برخی از نشانه ها و مظاهر جهل و خرافه پرستی در دوره ی جاهلی را بنویسید. ص 94 و 95

20) اقدامات پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با تکیه بر قرآن کریم در از بین بردن آداب جاهلی چه بود؟ ص 97

21) اولین آیات نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم حاکی از کدام حقیقت است؟ ص 97

22) ترجمه ی  آیه ی 9 سوره ی زمر را بنویسید. «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون إنّما یتذکر أولوا الالباب» ص 97

23) کدام عوامل موجبات شکست سد جاهلیت و خرافه گرایی را فراهم آورد؟ ص 97

24) وضعیت علم آموزی در ایران هم عصردوره ی جاهلی چگونه بود؟ ص 97

25) دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با علم آموزی چیست؟ ص 97

26) دیدگاه جامعه ی جاهلی درباره ی جهان چه بود؟ ص 101

27) اقدامات رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم برای اصلاح نگرش مردم عصر جاهلی درباره ی انسان و جهان را بنویسید. ص 101

28) هدف پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم از تبلیغ نگرش خود درباره ی جهان چه بود؟ ص 101

29) ویژگی های انسان های تربیت شده در مکتب پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟ ص 101

30) خداوند کدام دیدگاه را در آیه ی 32 سوره ی أعراف اعلام فرموده است؟ ص 101

31) کدام موارد از سوی خداوند در آیه ی 33 سوره ی أعراف به عنوان حرام معرفی شده است؟ ص 102

32) وضعیت فردی و اجتماعی زنان را در عصر جاهلی بررسی کنید. ص 103

33) برنامه ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در إحیای منزلت زن چه تحول عمیقی را در جامعه ی جاهلی به وجود آورد؟ ص 103

34) آیه ی 97 سوره ی نحل درباره ی یکسانی مقام زن و مرد چه فرمایشی دارد؟ ص 103

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

35) جامعه ی قبل از اسلام در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام چگونه توصیف شده است؟ ص 89

36) امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردم عرب درباره ی گذشته ی آنان چه می فرماید؟ ص 89

37) دیدگاه جاهلیت درباره ی دختران و زنان را بنویسید. ص 89

38) چه عادات زشتی در میان قبایل پیش از اسلام رواج داشته است؟ ص 90

39) وضعیت اعتقادی جهان خارج از شبه جزیره ی عربستان را به طور کلی و در حوزه ی: الف – ایران   ب – روم توضیح دهید. ص 90

40) سلمان فارسی رحمة الله علیه در باره ی اصل و نسب خود چه بیانی داشت؟ ص 92

41) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه چیز را نسب افتخار آمیز هرکس می دانند؟ ص 93

42) زهرة بن عبدالله در گفتگو با رستم فرخزاد دین اسلام را چگونه معرفی کرد؟ ص 93

43) چه چیز مانع توافق زهرة بن عبدالله با رستم فرخزاد شد؟ ص 93 و 94

44) ترجمه ی آیات 1 تا 3 سوره ی ماعون را بنویسید و بگویید در ارتباط  با کدام ویژگی تمدن اسلامی می باشد؟ ص 95

45) ماجرای کناره گیری فردی ثروتمند از شخصی فقیر در حضور رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم را بنویسید و ارتباط آن را با برنامه های آن حضرت بیان کنید. ص 95

46) رفتار رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم با پیرزنی که قصد مراجعه به ایشان داشت چگونه بود؟ ص 96

47) از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم برترین جهاد چیست؟ ص 96

48) رفتار امام علی علیه السلام با پیرمرد از کار افتاده ی مسیحی چگونه بود؟ ص 96

49) کدام رفتار پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم بیانگر ترجیح علم بر عبادت است؟ ص 97 و 98

50) ارزش دانشجو و دانشمند چگونه در کلام پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم بیان شده است؟ ص 98

51) فضیلت عالم بر عابد در کلام پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چگونه توصیف شده است؟ ص 98

52) بنا به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم جهاد دانشجو چیست؟ ص 98

53) منظور رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم ازبوستان های بهشت چیست؟ ص 98

54) دانشمندترین، گرانقدرترین و کم ارزش ترین افراد از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه کسانی هستند؟ ص 99

55) فرمایش امام رضا علیه السلام درباره ی ارزش علم به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم را بنویسید. ص 99

56) برخی از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه را درباره ی ارزش علم و عالم بنویسید. ص 99

57)جایگاه علم را در نزد حضرت زهرا سلام الله علیها بررسی کنید. ص 99 و 100

58) نمونه ای از مبارزه ی معصومین علیهم السلام با خرافات و سایر آفات درست اندیشی را بیان کنید. ص 100

59) جایگاه دختر در اشعار جاهلی چگونه توصیف شده است؟ ص 104

60) جایگاه دختر را در مکتب اسلام با عصر جاهلی مقایسه کنید. ص 104

61) فضایل وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها را توضیح دهید. ص 104

62) چند نمونه از رفتارهای  رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم با دخترشان حضرت زهرا سلام الله علیها را بنویسید. ص 104 و 105

63) چند نمونه از سخنان پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم درباره ی حضرت زهرا سلام الله علیها را بازگو نمایید. ص 105

64) برخی ازرفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها در حمایت از پدر بزرگوارشان را بنویسید. ص 105

65) فضایل زنان خاندان پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم و نقش مؤثر تاریخی آنان را بیان کنید. ص 105

 

درس هشتم                                        عصر شکوفایی

1 ) هر تمدنی نتیجه ی چیست؟ ص 108
2 ) عظمت هر تمدن وابسته به چیست؟ ص 108

3 ) چگونه می توان از گذشته عبرت گرفت؟ ص 108

4 ) نیاکان ما به چه میزان به اندیشه و تفکر توجه داشته اند؟ ص 109

5 ) پرسشگری جزو کدام آموزش ها در اسلام بوده و در کدام حوزه ها جریان داشته است؟ ص 109

6 ) نیاکان ما در جهان اسلام علوم بشریرا به چند شاخه توسعه دادند و اقدامات آنان در شهرها چه بود؟ ص 109

7 ) اشتیاق به علم آموزی چگونه درکلام دانشمندان اروپایی توصیف شده است؟ ص 109

8 ) موقعیت دانشگاه های اسلامی در نزد اروپاییان چگونه بود؟ ص 109

9 ) وضعیت کتابخانه های مسلمانان پیش ازاختراع صنعت چاپ را بررسی کنید. ص 109 و 110

10) برخی از دانشگاه های جهان اسلام را نام برده وضعیت آن ها را به طور کلی توضیح دهید. ص 110

11) دانش مسلمین دربرگیرنده ی کدام حوزه ها بوده است؟ ص 110

12) کدام رشته ها در تاریخ اسلام توسعه ی فراوان یافت؟ ص 110

13) تمدن قرون وسطایی مسیحی را با اندیشه ی مسلمانان مقایسه کنید. ص 111

14) موقعیت علمی شخصیت های مقابل را بررسی کنید: الف- ابونصر فارابی          ب- ابوعلی سینا    ص 111

15) برخی از دانشمندان بزرگ اسلامی در رشته های فلسفه و کلام را نام ببرید. ص 111 و 112

16) سخن ملا صدرای شیرازی را در هماهنگی میان دین و تفکر عقلی بنویسید. ص 111

17) اقدامات دانشمندان مسلمان در شاخه ی ریاضی را بنویسید. ص 112

18) شخصیت استثنایی مسلمان در تاریخ ریاضی کیست و چه اقداماتی انجام داده است؟ ص 112

19) سایر ریاضیدانان بزرگ اسلامی و اقدامات آنان را نام ببرید. ص 112

20) وضعیت مسلمانان را درامورمربوط به بهداشت و سلامتی توضیح دهید. ص 112 و 113

21) سوابق محمد بن زکریای رازی را در علم پزشکی بنویسید. ص 113

22) منظور از امیر پزشکان کیست؟ اعتبار علمی کتب وی را بررسی کنید. ص 113

23) نظریات و تحقیقات ابتکاری این سینا در زمینه های مختلف را توضیح دهید. ص 113

24) وضعیت پزشکان مسلمان را در جراحی شرح دهید. ص 114
25) اولین بیمارستان مسلمانان در چه سالی، در کجا و با استفاده از کدام تجربه ساخته شد؟ ص 114
26) وضعیت کلی اولین بیمارستان مسلمین چگونه بود و محل بنای آن چگونه انتخابشد؟ ص 114
27) وضعیت بیمارستان قاهره را توصیف کنید. ص 115

28) دانشمند مسلمان علم گیاه شناسی کیست؟ توضیح دهید. ص 115

29) نظر گوستاو لوبون را درباره ی مؤسس علم شیمی بنویسید. ص 115

30) درباره ی هر یک از دانشمندان زیر مختصری توضیح دهید:

الف- جابر بن حیان                        ب- ابوریحان بیرونی                     ج- ابوسعید سجزی                        ص 115

31) اقدامات مسلمین در ستاره شناسی چه بود و نخستین تأثیر تمدن اسلامی در این رشته مربوط به چیست؟ ص 115

32) کدام تلاش همپای تلاش های علمی، از جلوه های زیبای تمدن اسلامی محسوب می شود؟ ص 115

33) در چه صورت درخت علم و معرفت و اخلاق شکوفا و بارور می گردد؟ ص 116

34) عطش مسلمانان برای دریافت و تبیین معارف قرآن آنان را به چه اقدامی وا می داشت؟ ص 116

35) علم تفسیر چگونه شکل گرفت؟ برخی از مفسران تاریخ اسلام را نام ببرید. ص 116

36) چرا جمع و تدوین حدیث در نزد مسلمانان اهمیت زیادی داشت؟ ص 116

37) بنا به نقل افراد چند نفر از رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم حدیث نقل کرده اند؟ توضیح دهید ص 116

38) اولین تنظیم کننده ی کتاب در جمع احادیث پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم کیست؟ ص 116

39) درباره ی علم حدیث شناسی  و علم فقه توضیح دهید. ص 116 و 117

40) برای به دست آوردن احکام و قوانین از منابع مرتبط یک فقیه باید با در کدام علوم تخصص داشته باشد؟ ص 117

41) تدوین قوانین فردی و اجتماعی توسط فقها چه تأثیری بر نظام زندگی دارد؟ ص 117

42) جرج برنارد شاو، نویسنده ی معروف انگلیسی، درباره ی فقه اسلامی چه می گوید؟ ص 117

43) زندگی سیاسی و روابط اجتماعی پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم بر چه اساسی بنا شده بود و چه آموزشیدر این رابطه به مردم داده بودند؟ ص 118

44) حاکمان اموی و عباسی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه شیوه ای را در حکومت پیش گرفتند؟ ص 118

45) کدام عوامل باعث شد تا ستمگران برخی ظواهر را مراعات کنند؟ ص 118

46) قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید با کدام هدف و چه تأثیری صورت گرفت؟ ص 118 و 119

47) حاکمان اموی و عباسی با چه مزاحمت هایی و از سوی چه کسانی مواجه بودند؟ ص 119

48) دوران حکومت بنی امیه چگونه به پایان رسید؟ ص 119

49) هدایت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم در زنده نگه داشتن سیره ی آن حضرت، چه تأثیری بر حاکمان عباسی داشت؟ ص 119

50) مبارزات سیاسی قبل از ظهور اسلام را با مبارزات سیاسی دوره ی اسلامی مقایسه کنید. ص 119

51) اقدامات ننگین حاکمان بنی امیه و بنی عباس را که موجب کاهش استیلای اسلام گردید بیان کنید. ص 119 و 120

52) برخی آثار با برکت تمدن اسلامی را تا قرن هشتم ذکر کنید. ص 120

53) شیوه ی حکومتی امویان و عباسیان به چه چیز منجر شد؟ ص 120

54) دو تهاجم بزرگ بر پیکره ی جهان اسلام در کدام دوران و از کدام نواحی صورت گرفت؟ ص 120

55) تهاجم امپراطوری روم از چه سالی، با چه انگیزه ای  و با هجوم به کدام مناطق آغاز شد؟ ص 120

56) نتیجه ی جنگ های صلیبی رومیان با مسلمین چه بود؟ ص 120

57) کدام ویژگی در حمله ی مغولان به مرکز و شرق جهان اسلام، مانع از تجدید حیات تمدن اسلامی شد؟ ص 120 و  121

58) فرمان چنگیز مغول به نیروهایش در تخریب ایران اسلامی چه بود؟ ص 121

59) سرگذشت تلخ شهرهای سمرقند، خوارزم، بلخ، مرو و نیشابور در حمله ی مغول را توصیف کنید. ص 121 و 122

60) ویرانگری های مغولان به جز در شهرهای مذکور کدام شهرهای دیگر را در بر گرفت؟ ص 122

61) ویژگی دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با نزول قرآن از کدام جنبه قابل تأمل است؟ ص 122

62) دومین اثر هنری – ادبی اسلام چیست؟ ص 122

63) محور هنر و ادب تمدن اسلامی چیست؟ ص 122

64) جلوه گاه اصلی انواع گوناگون هنر و ادب در تمدن اسلامی چیست و کدام هنرها در آن ها جلوه کرده است؟ ص 122 و 123

65) جایگاه شعر در تمدن اسلامی چیست؟ ص 123

66) جایگاه شعر فارسی د رجهان امروز را بررسی کنید. ص 123

67) توجه شاعران غزلسرا به عشق حقیقی چگونه در اشعار آنان تجلی کرده است؟ مثال بزنید. ص 123

68) در بنای باشکوه مساجد چگونه می توان تلاقی دین و هنر را مشاهده کرد؟ ص 124

69) در هنر اسلامی به کدام اصول توجه ویژه ای شده است؟ ص 124

70) تاریخچه ی تمدن اسلامی را از آغاز تا افول آن به طور خلاصه بیان کنید. ص 125

71) چه عواملی زمینه ساز افول تمدن اسلامی گردید؟ ص 125

72) امام علی علیه السلام، به فرزندان گرامیش و هر مسلمانی که وصیت نامه ی آن حضرت را می خواند چه سفارشی در مورد قرآن کرده اند؟ ص 127

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

73) اهمیت کتاب «قانون» ابن سینا در چیست؟ ص 127

74) تعریف ابن سینا از علم پزشکی چیست؟ 127

75) توصیه ی ابن سینا برای بهداشت و نگه داری تندرستی را بنویسید. ص 127

76) ابن سینا ورزش را چگونه معرفی می کند؟ ص 127 و 128

77) پیشنهاد ابن سینا برای تنوع در ورزش کدام است؟ ص 128

78) نظرات ابن سینا را در خصوص حمام و جنبه های درمانی آن بنویسید. ص 128

79) رواج بحث هایی در رابطه با تغذیه، ورزش و بهداشت در میان مسلمانان نشانه ی چیست؟ ص 128

80) نمونه ای از داستان های تخیلی مسلمانان را توصیف نموده، پیام آن را مشخص کنید. ص 129

81) بارون کارا دووو درباره ی داستان های تخیلی مسلمانان چه نظری دارد؟ ص 129

 

درس نهم                                        نگاهی به تمدن جدید

1 ) سه دوره ی تمدن را در اروپا مشخص کنید. ص 130

2 ) در یک نگاه اجمالی تمدن جدید، دارای چه آثاری بوده است؟ ص 134

3 ) رابطه ی مسلمانان با تمدن جدید چگونه رابطه ای است؟ ص 134

4 ) چه کسانی از نقد و بررسی گریزانند؟ ص 134

5 ) ویژگی مشترک کسانی که از نقد گریزانند چیست؟ ص 134

6 ) پیامدها و نتایج گسترده ی تمدن جدید در یک نگاه کدامند؟ ص135 تا 142

7 ) از دستاوردهای تمدن جدید کدام یک مثبت و کدام یک منفی هستند؟ ص 135 تا 142

8 ) پیامد مثبت تمدن جدید در توجه به علم و تحقیق را بنویسید. ص 135

9 ) موفقیت تمدن جدید در گسترش علم کدام باور غلط را در اذهان ایجاد نمود؟ ص 135

10) برخی توانمندی های انسان را در رابطه با تصرف در طبیعت نام ببرید. ص 135

11) آثار مخرب تصرف در طبیعت را بررسی کنید. ص 135

12) نحوه ی زندگی انسان امروز از نظر رفاهی با انسان های قرون قبل دارای چه تفاوت هایی است؟ ص 136

13) روند رشد آگاهی های مردم از قانون و حقوق را بنویسید. ص 136

14) با وجود افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق، کدام عامل باعث تضییع بعضی حقوق و ایجاد فساد اخلاق گردیده است؟ ص 136

15) آثار منفی تولید انبوه کالا را در امور مادی بنویسید. ص 137

16) آسیب اصلی تولید انبوه کالا چیست؟ ص 137

17) تولید انبوه کالا زمینه ی کدام آسیب را در کشورهای دیگر ایجاد نمود؟ و نتیجه ی آن چه بود؟ ص 137

18) وضعیت کار و سرمایه در دوران قبل از پیدایش صنعت را با دوران پس از آن مقایسه کنید. ص 139

19) عامل اصلی ایجاد فاصله ی طبقاتی در جوامع چیست؟ ص 139

20) تعریف تمدن کنونی از انسان چیست؟ ص 140

21) تعریف تمدن کنونی از انسان دارای کدام نتایج بوده است؟ ص 140

22) وضعیت اقدامات تسلیحاتی و نظامی قدرتمندان در جهان چگونه است؟ ص 142

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

23) به طور خلاصه تاریخچه ی تمدن قرون وسطی را بنویسید. ص 131

24) برخی از اعتقادات و آیین های  کلیسا را در قرون وسطی توضیح دهید. ص 131

25) عقاید انحرافی کلیسای قرون وسطی را در رابطه با موارد زیر بنویسید: ص 132

الف- ازدواج و حقوق زن                ب- موضوعات علمی                     ج- زهد و دوری از دنیا

26) آثار مثبت تمدن قرون وسطی کدامند؟ ص 132 و 133

27) تأثیرات منفی تمدن قرون وسطی را ذکر کنید. ص 133

28) تأثیر تمدن اسلامی بر تمدن قرون وسطی چه بود؟ ص 133

29) موضعگیری های کلیسا در برابر نظریات کپرنیک چه بود؟ ص 133

30) ایستادگی کلیسای قرون وسطی در مقابل علوم جدید کدام عقیده ی انحرافی را رواج داد؟ نتیجه ی این اعتقاد چه بود؟ ص 134

31) منظور از دوره ی استعمار چیست؟ برخی از ویژگی های این دوره را توضیح دهید. ص 138

32) مبارزه با استعمار از چه زمانی آغاز شد و نتیجه ی آن چه بود؟ ص 138

33) شیوه ی جدید دولت های غربی برای استعمار کشورها چیست؟ ص 138

34) پایه های اصلی قدرت اقتصادی اروپا چه بود؟ ص 138

35) آمار ثروت در جهان در سال 2005 م. بنویسید؟ ص 139

36) وضعیت بدهکاری کشورهای فقیر و سود بانکی وام های جهانی در سال 2005 م. را بنویسید. ص 139

37) بن بست های تمدن غرب را در موارد زیر بررسی کنید: ص 141

الف- نیهیلیسم(پوچ گرایی)               ب- استفاده ی ایزاری از زنان                      ج- لذت جویی افراطی

38) روند گسترش فساد از غرب به کشورهای ضعیف چگونه است؟ ص 141

39) پروفسور رابرت. اچ. بورگ درباره ی فرهنگ جامعه ی امریکا چه می گوید؟ ص 141 و 142

40) جایگاه خانواده را در تمدن کنونی غرب بررسی کنید. ص 142

41) اندیشه ی «بی توجهی به دنیا» را که توسط کلیسای قرون وسطی تبلیغ می شد، با آموزش های رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با زندگی مقایسه کنید. ص 143

42) تأثیر اسلام بر اروپائیان را در طی جنگ های صلیبیبیبان کنید. ص 144

43) برخی اصطلاحات رایج میان مسلمانان را که در کتاب «خورشید الله بر چهره ی غرب می درخشد» بیان شده بنویسید. ص 144

44) اقدام اروپاییان در آغاز پیشرفت برای فروش کالاهای خود چه بود؟ ص 145

 

درس دهم                                        برنامه ای برای فردا

1 ) ویژگی های تمدنی که در حال حاضر ما در متن آن زندگی می کنیم چیست؟ ص 146

2 ) دو تجربه ی موفق ایران اسلامی در تمدن حاضر کدام است؟ ص 147

3 ) تأثیر دو تجربه ی موفق ایران اسلامی بر جهان امروز چه بوده است؟ ص 147

4 ) موقعیت کنونی ایران اسلامی نسبت به تمدن کنونی چیست؟ ص 147 و 148

5 ) بزرگ ترهای امروز ایران اسلامی نوجوانان کدام نسل هستند؟ و انتظارشان چیست؟ ص 148

6 ) سه هدف بزرگ ایران اسلامی در رابطه با تمدن جهانی چیست؟ ص 148

7 ) آیا این اهداف دست نایافتنی هستند؟ چرا؟ ص 148

8 ) برای رسیدن به اهداف سه گانه در کدام حوزه ها باید فعالیت نمود؟ ص 149 و 150 و 153

9 ) در حوزه ی فردی، انتخاب کدام برنامه ها ضروری است؟ ص 149 و 150

10) شناخت گذشته و مقایسه ی آن با عصر حاضر چگونه ما را راهنمایی می کند؟ 149

11) کدام فضایل اخلاقی موجبات رسیدن به اهداف را فراهم می سازد؟ ص 149

12) پیشرفت های علمی چه تأثیری در تقویت یک ملت دارد؟ ص 150

13) تذکر مقام معظم رهبری در باره ی پیشگامی در علم و فناوری را بنویسید. ص 150

14) آیا حضور فعال در جهان و تأثیر بر آن تنها با اقدامات فردی میسر است؟ توضیح دهید. ص 150

15) با توجه به آیه ی 104 سوره ی آل عمران اولین قدم در حوزه ی دوم اقدامات مربوط به اهداف سه گانه چیست؟ ص 150

16) مهم ترین عامل برای حضور مؤثر در میان افکار عمومی جهان چیست؟ ص 151

17) برخی از عوامل استحکام نظام اسلامی را ذکر کنید. ص 151

18) عبارت «ما می توانیم» کدام حس را در افراد یک ملت ایجاد خواهد کرد؟ نمونه ای را مثال بزنید. ص 151

19) چرا پیام اسلام پیامی برای همه ی مردم تلقی می شود؟ ص 153

20) چه رابطه ای میان  یک پیام و روش تبلیغ آن وجود دارد؟ توضیح دهید. ص 153

21) خداوند کدام روش تبلیغی را به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم آموزش می دهد؟ ص 153(آیه ی 125 سوره ی نحل)

22) روش های قرآن در مواجهه با مردم و تبلیغ پیام چیست؟ ص 153(تفکر در آیه)

23) روش های تبلیغی قرآن متکی بر چه اموری است؟ و لازمه ی به کارگیری این روش ها چیست؟ ص 153 و 154

24) تفاوت ابزارهای کنونی با ابزارهای زمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟ ص 154

25) سهل انگاری اهل حق در استفاده ی صحیح از ابزارها چه پیامدهایی دارد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنید. ص 154

26) چرا در تبلیغ اسلام باید از نیازهای عمومی آغاز کرد؟ ص 154

27) برخی از نیازهای عمومی را که در تعالیم اسلام به آن ها توجه شده، نام ببرید. ص 154

28) در تبلیغ اسلام در تمدن جدید کدام یک از رسالت های انبیا را باید احیا نمود؟ ص 154

29) مبارزه با ستمگران و برقراری عدالت نیازمند کدام هوشیاری ویژه است؟ ص 155

30) قرآن درباره ی سلطه جویی گروهی از یهودیان و مسیحیان بر مسلمین چه هشداری به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم داده است؟ ص 455

31) امام خمینی رحمة الله علیه توجه ما را به کدام نکته در خصوص سلطه جویی بیگانگان جلب می نمایند؟ ص 155

32) نگرش واقع بینانه در دعوت به حق و عدالت چیست؟ ص 155 و 156

33) نمونه ی بارز حق ستیزی و زورگوییدر عرصه ی جهانی کدام است؟ ص 157

34) هدایت ملت ها به سوی استقامت و مبارزه ای معقول و عزتمند مستلزم چیست؟ ص 157

35) آیا خداوند هر نوع ارتباطی را با غیر مسلمانان ممنوع ساخته است؟ توضیح دهید. ص 159 و 160

36) رابطه با کدام دسته از غیر مسلمانان از سوی خداوند:            الف- نهی نشده است؟         ب- نهی شده است؟ ص 159 و 160

37) آیا تلاش برای احیا و بازسازی تمدن اسلامی و اصلاح وضع کنونی جهان تنها یک وظیفه و مسؤولیت است؟ ص 162

38) کدام پندار ساده اندیشانه در یکی دو قرن اخیر درباره ی کفایت علم و دانش بشری وجود داشته است؟ ص 162

39) آیا در قرن بیست و یکم بی کفایتی علم در رساندن انسان به سعادت اثبات شده است؟ چگونه؟ ص 162

40) اعتقاد و مسؤولیت مسلمانان در ارتباط با اسلام چیست؟ ص 162

41) در دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواسته ی اصلی منتظران چیست؟ ص 163

 

سؤالات امتيازي از بخش براي مطالعه

42) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چگونه خودباوری را در یاران خود تقویت می فرمود؟ نمونه ای از وقایع صدر اسلام را بیان کنید. ص 152

43) سخنان امام خمینی رحمة الله علیه را در لزوم قیام و تحمل سختی ها بنویسید؟ ص 156

44) پیام قاطع حضرت امام رحمة الله علیه به جهان خواران چیست؟ ص 156

45) وجود روحیه ی جهاد و حماسه را در زندگی و سخنان امام خمینی رحمة الله بررسی نمایید؟ ص 157 و 158

46) از نظر امام خمینی رحمة الله علیه جنگ حق و باطل، امروز در چه شکل هایی خود را نشان می دهد؟ ص 158

47) پیام امام خمینی رحمة الله علیه به مبارزان و مجاهدان سراسر جهان چیست؟ ص 158

48) حد و مرز مبارزه ی عقیدتی از نظر امام خمینی رحمة الله علیه کدام است؟ ص 158

49) هشدار امام خمینی رحمة الله علیه به طرفداران امریکا درباره ی شهادت چیست؟ ص 158

50) امام خمینی رحمة الله علیه  درباره ی انتظار جهان خواران و سرمایه داران از رهبران مسلمین چه فرمایشی دارند؟ ص 158 و 159

51) امام خمینی رحمة الله علیه درباره ی نقش جمهوری اسلامی در احیای هویت اسلامی مسلمانان چه فرمایشی دارند؟ ص 159

52) اندیشمندان دلسوز جوامع شرقی و غربی در فکر چاره جویی برای کدام مسأله هستند؟ ص 160

53) محدودیت انسان امروز برای انتخاب شیوه ی زندگی از نظر اندیشمندان دلسوز امروزی چیست؟ ص 160 و 161

54) چگونگی سلطه و انحصار فرهنگ سازی جهانی را به دست قدرتمندان توصیح دهید. ص 161

55) قدرت های تبلیغی چگونه نیازآفرینی می کنند؟ ص 161

56) چرا ارائه ی مد روز و سلیقه سازي کاری ناپسند تلقی می شود؟ ص 161

57) پیامد ایجاد تنوع و رنگارنگی در ظواهر زندگی چیست؟ ص 161 و 162

 

[ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387 ] [ 14:19 ] [ حمیدرحمانی ]

درس ششم                           قدرت پرواز

                         

217) تفاوت اساسی میان انسان و سایر موجودات در رابطه با افعال و خاصیت ها چیست؟

1- قدرت انتخاب                        2- تنوع خواص و افعال 

 3- آزادی و اختیار کامل              4- جبر انسان نسبت به سایر موجودات

 

218) اختیار به عنوان حقیقتی ذاتی و غیر قابل انکار قابل پذیرش است، زیرا:


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1387 ] [ 18:34 ] [ حمیدرحمانی ]

درس پنجم                                              بازگشت

 

141)  در حدیث قدسی خطاب به حضرت داود علیه السلام ، چه کسانی از اشتیاق به سوی خدا رفتن خواهند مرد؟

1- مهاجرین الی الله                        2- گناهکاران تویه کار     

  3- مجاهدان فی سبیل الله             4- روی گردانندگان از خدا

 

 142) آن چه باعث اشتیاق مرگبار روی گردانان از خدا می شود چیست؟


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1387 ] [ 18:26 ] [ حمیدرحمانی ]

  درس چهارم                                              اخلاص

 

101) به فرمایش قرآن جن و انس برای چه هدفی خلق شده اند؟

1- کسب کمالات             2- کسب منفعت خود آنان       

3- عبادت و بندگی           4- بهره مندی از مواهب دنیا

 

102) توحید عبادی ثمره ی کدام یک از انواع توحید است؟


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1387 ] [ 18:20 ] [ حمیدرحمانی ]

 درس سوم                                             حقیقت بندگی

 

61) كدام يك از عبارات قرآني زير به توحيد عملي دلالت ندارد؟

1- ان الله ربي و ربكم فاعبدوه                               2- و خلق كل شيء و هو بكل شيء عليم

3- لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه                    4- لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1387 ] [ 17:35 ] [ حمیدرحمانی ]

باسمه تعالی

پرسش هاي چهار گزينه ای درس دين و زندگی پيش دانشگاهي

۲درس اول

درس اول                                        آبشار نور

 

1) درک نیازمندی جهان، در هستی خود به خدا راهی است به سوی:

1- درک حضور خداوند                                     2- معرفت عمیق تر نسبت به خداوند

3- تقرب به خداوند                                           4- اعتراف به غنی بودن خداوند

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر 1387 ] [ 17:33 ] [ حمیدرحمانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ برای آموزش دینی برای دانش آموزان دبیرستانی است
ایران رمان